Tüzüğümüz

BAĞIMSIZ TEKSTİL ve DERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE – 1) SENDİKANIN ADI

Sendikanın adı, Bağımsız Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası, kısa adı BAĞIMSIZ-SEN’dir.

 

MADDE – 2) SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Ahmet Kutsi Tecer caddesi No 16 Atay Apt. D.10 Merter İstanbul’dur.

Genel Merkez adresi Genel Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

MADDE – 3) SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU

Bağımsız-Sen’in kapsadığı işkolu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda (1) sayılı cetvelin 5’inci sıra numarasında belirtilen “DOKUMA; HAZIR GİYİM VE DERİ” sanayi işkoludur.

Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir. İlgili işler ile bu işkolu içinde sayılacak işler, işkolu ile arasında ilgi kurulacak diğer işkollarındaki işler ve bu işyerlerini tamamlayan eklentilerle, asıl işe yardımcı işleri kapsar.

 

MADDE – 4) SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

– Bağımsız-Sen, SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞINI SAVUNUR!

– Bağımsız-Sen, sermaye sınıfından bağımızdır, PATRONLARDAN EMİR ALMAYI REDDEDER!

– Bağımsız-Sen, devletlerden bağımsızdır, DEVLETLERDEN EMİR ALMAYI REDDEDER!

– Bağımsız-Sen, siyasal iktidarlardan bağımsızdır, HÜKÜMETLERDEN EMİR ALMAYI REDDEDER!

– Bağımsız-Sen, her türlü siyasal parti ve örgütlenmelerden bağımsızdır, SİYASAL PARTİ VE SİYASAL HAREKETLERDEN EMİR ALMAYI REDDEDER!

– Bağımsız-Sen, GÜCÜNÜ, MÜCADELE AZMİNİ ve EMİRLERİNİ YANLIZCA ÜYESİ İŞÇİLERDEN ve İŞÇİ SINIFINDAN ALIR!

– Bağımsız-Sen, sendikal çalışma ve faaliyetin her safhasında SENDİKA İÇİ DEMOKRASİYİ, tüm organların seçimle belirlenmesini, üyelerin sendikal etkinliklere demokratik katılımının sağlanmasını, ÜYELERİN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMA İLKESİNİ, kısacası demokrasiyi ve demokratik hukuk anlayışını iç işleyişinde egemen kılmayı TAAHHÜT EDER!

– Bağımsız-Sen, işyerlerindeki temsilci seçimleri, delegelik seçimleri, şube seçimleri ve genel merkez seçimleri de dahil olmak üzere HER KADEMEDE Kİ SEÇİMLERİ ÖZGÜR ORTAMLARDA GERÇEKLEŞTİRMEYİ, OYLARIN GİZLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI, AÇIK ŞEKİLDE SAYIM YAPILMASINI SAĞLAMAYI TAAHHÜT EDER!

– Bağımsız-Sen, ÜYELERİNİN SEÇTİĞİ HER KADEMEDEN YÖNETİCİYİ GERİ ÇAĞIRMA HAKKINI KABUL ve TAAHHÜT EDER! Seçimle göreve gelenlerin (işyeri temsilcilerinden başlayarak genel başkana varıncaya kadar tüm yönetim ve temsil kademelerinde görevli olanların) kendilerini seçenlerden gelen talep ile (seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olanların YÜZDE YİRMİSİNİN yazılı talebi ile) SEÇİMLERİNİ YENİLEMEYİ TAAHHÜT EDER!

– Bağımsız-Sen, işyeri temsilciliğinden başlayarak her düzeyde (temsilci, delege, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri dahil ) KADIN ve ERKEK temsiliyetinde en az YÜZDE OTUZ KOTA UYGULAYACAKTIR!

– Bağımsız-Sen’de YALAN KONUŞMAK, İŞÇİLERİ KANDIRMAK, ALDATMAK YASAKTIR! İşçi temsilcilerinden başlayarak, şube başkanı, ve şube yönetim kurulu üyeleri, genel başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere her kademedeki yöneticinin üye işçilere yalan söylediğinin kanıtlanması durumunda, sendikanın DİSİPLİN KURULUNA sevk edilecektir.

– Bağımsız-Sen, aidat gelirlerinin en az yüzde onunu üye işçilerin eğitim faaliyetlerine ayıracak ve kullanacaktır. Eğitim, sendikanın Eğitim Dairesi tarafından kurumsal olarak ve kademeli olarak planlanıp, uygulanacaktır. Kademelendirilmiş eğitim programına katılmayan, eğitim çalışmalarından geçirilmeyen üyelerin sendikal kademelerde yükselmesi mümkün olmayacaktır. Eğitimin kademelendirilmesi, uygulanması ve eğitim faaliyetlerine katılıma bağlı olarak sendikal kademelerde yükselme EĞİTİM TÜZÜĞÜ ile detaylı olarak düzenlenecektir.

– Bağımsız-Sen, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağının hazırlanmasında ilgili işçilerin görüşlerini alacak, taslak ilgili işçilerin onayına sunulacak, toplantıya katılan işçilerin YÜZDE ELLİBİRİNİN onayı ile TİS taslağı pazarlık masasına konulabilecektir.

– Bağımsız-Sen, Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) imzalanması öncesi ilgili işçilerin onayına sunacak, toplantıya katılan işçilerin YÜZDE ELLİBİRİNİN onayı olmadan TİS imzalanmayacaktır.

– Bağımsız-Sen, KÜMÜLÂTİF VERGİ sistemi devam ettiği sürece üyelerin maaşları için NET MAAŞ üzerinden pazarlık edecektir.

– Bağımsız-Sen, işyerlerindeki İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ riskleri başta olmak üzere işyeri yönetiminin tüm aşamalarını ele alıp irdeleyecek, işyerinin daha iyi yönetilmesi için öneriler yapacak kadar ÜRETİM SÜREÇLERİNE HAKİM OLMUŞ bir İŞYERİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KURULU kurulmasını savunur.

– Bağımsız-Sen, üyesi olsun ya da olmasın, Bağımsız-Sen’e aidat ödesin ya da ödemesin, tekstil, dokuma, deri ya da diğer sektörlerde çalışan, kayıtlı ya da kayıt dışı, kaçak, mülteci vs. isimlerle nitelendirilen TÜM ÇALIŞANLARA ve İŞSİZLERE, HİÇ BİR MADDİ KARŞILIK BEKLEMEDEN HİZMET EDER!

– Bağımsız-Sen, çoğulcu, katılımcı parlamenter demokrasiyi savunur.

– Bağımsız-Sen, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeye yönelik mücadele süreçleri de dahil olmak üzere tüm mücadele süreçlerinde, her türlü şiddet kullanımına karşı çıkar.

– Bağımsız-Sen, işçi sınıfının örgütlenme ve hak arama mücadelesinde barışçı yöntemler kullanır.

– Bağımsız-Sen, emek-sermaye mücadelesinde emekten yana atılan adımlara destek vermeyi,

– Bağımsız-Sen, toplumsal yaşamın her alanında kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve sömürüye karşı, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAVUNUR!

– Bağımsız-Sen, savaş ve şiddet uygulamalarına karşı barışı, temel insan hakları ve demokratik hakları, birlikte üretilen değerlerin adil paylaşımı savunur.

– Bağımsız-Sen, üretim için doğa ve çevreyi yok etme politika ve uygulamaları karşısında, ekolojik yaşamı savunur. İnsan, toplum ve doğa merkezli üretim politikalarını benimser, bu politikaların gerçekleşmesi için mücadele eder.

– Bağımsız-Sen, emekçilerin ırk, cinsiyet, cinsel tercih, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını savunur.

– Bağımsız-Sen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kararlarına ve sözleşmelere koşut olarak sendikal hak ve özgürlüklerin eksiksiz hayata geçirilmesi, geliştirilmesi, çalışma yaşamının çağdaş bir düzeye ulaştırılması için mücadele eder.

– Bağımsız-Sen, bilimsel ve teknolojik gelişme ve sonuçlarının çalışanların, tüm insanların, canlı varlıkların ve eko sistemin zararına işlemesine karşı durmayı, bu girişimleri önleyecek önlemleri almayı, mücadeleleri başlatmayı, yürütmeyi ya da devam eden mücadelelere destek olmayı görev bilir.

– Bağımsız-Sen, toplumsal kalkınmayı, demokratik olmayan yöntemlerle sürdürme anlayış ve uygulamalarına karşı mücadele eder.

 

MADDE – 5) SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

c) Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi; sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi; tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,

d) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

e) Çalışanların daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını sağlamak. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını sağlamak. Sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesi ve sosyal güvenlik fonunun işçiler tarafından yönetilmesi, işsizlik sigortasının kapsamının geliştirilmesi ve işsizlik sigortası fonunun işçiler tarafından yönetilmesi, kadın, genç, çocuk ve engelli işçilerin, işsizlerin ve emeklilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Kadın erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin sendika çalışmalarında hayat bulması için gereken önlemleri almak, işkolunda yer alan işçi kadınların sendikaya kazanılması ve üye olan işçi kadınların sendikal çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla TOPLUMSAL CİNSİYET DAİRESİ kurmak,

g) Genç işçilerin sendikal örgütlenmeye dikkatini çekmek, örgütlenmelerini sağlamak, sendika içerisinde eğitimlerini ve yönetim kademelerinde yükselmelerini sağlamak için GENÇLİK DAİRESİ kurmak,

h)Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde diğer bir ifade ile işçinin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birliği bağlamında, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek. Üyelerin mesleki bilgilerini artırmak, ihtiyaç ve istek duyanların başka meslekler öğrenmesini sağlamak. Sendikanın amaç ve ilkeler doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri ve enstitüler kurmak,

ı) Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak, lokaller açmak ve tüm bu tesisleri işletmek,

i) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak,

j) Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak.

k) Bağış olmamak üzere, üyeleri için kooperatif kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak ve gerektiği hallerde bu kuruluşlara nakit mevcudunun % 10’undan fazla olmamak koşuluyla kredi vermek,

l) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, devretmek, taşınmazları üzerinde amaçları doğrultusunda tesisler kurmak, gerektiğinde inşaat yapmak, yaptırmak, taşınmazları üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm haklarını kullanmak,

m) Bağış olmamak üzere, üyeleri için vakıf kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak ve gerektiği hallerde bu kuruluşlara nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak koşuluyla kredi vermek.

n) Üyelerinin Sendika Tüzüğünün amaç ve ilkelerini benimsemelerini sağlamak,

o) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

ö) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak üzere sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmaktır.

 

MADDE – 6) ÜYELİĞİN KAZANILMASI

a) Sendikanın faaliyet gösterdiği işkolunda çalışıyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak

b) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulu’nca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen süre ve koşullarda yetkili iş mahkemesine dava açma hakkı saklıdır.

d) Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, sendikanın Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

 

MADDE – 7) ÜYELİKTEN AYRILMA

a) Sendikanın üyeleri, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya çekilme bildirimi tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlik kazanır.

b) Üyelikten çekilen işçi bir ay daha aidat ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE – 8) ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkeleriyle tüzük hükümlerine, yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunan, sendikayı kişisel çıkarları için kullanan üyeler, Genel Yönetim Kurulu’nun istemi ile Disiplin Kurulu’nun uygun bularak Merkez Genel Kurulu’na götürmesi ve Merkez Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

 

BÖLÜM II – SENDİKANIN YAPISI

 

MADDE – 9) SENDİKANIN ORGANLARI

1) YÖNETİM ORGANLARI

A – GENEL MERKEZ ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetim Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

B – ŞUBE ORGANLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

2) DANIŞMA ORGANLARI

a) Başkanlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler Kurulu

 

MADDE – 10) GENEL KURULUN OLUŞUMU

a) Genel Kurul Sendikanın en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul, Sendikanın toplam üye sayısı, Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte 1000’den az ise üyelerden, 1000’den çok ise delegelerden oluşur.

c) Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, yasada doğal delege olarak belirlenen Sendikanın Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile Şube Genel Kurullarınca ve şube kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek toplam 400 delegeden oluşur.

d) Yukarıdaki (c) fıkrasında belirlenen doğal delege toplamı, delege tam sayısından çıkarılır ve Sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, o şubenin Genel Kurul’a katılacak delege sayısı belirlenir. Genel Merkeze bağlı işyerlerinden belirlenecek delege sayısı için de aynı yöntem uygulanır. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam sayısının altında kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan artık sayılar dikkate alınarak büyükten küçüğe şubelere birer delegelik ilave edilerek delege tam sayısı tamamlanır. Ancak, üye sayısına bakılmaksızın her şube, genel kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

Şube bulunmayan ya da doğrudan Genel Merkeze bağlı işyerlerinden seçilecek Merkez delegelerin seçiminde, Şube Genel Kurulu delegelerinin seçimindeki yöntem uygulanır.

Yukarıda izah edilen yöntemle her şubeye düşen delege sayısı belirlendikten sonra SEÇİLECEK DELEGELERİN EN AZ YÜZDE OTUZUNUN FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI İLKESİNE UYULACAKTIR!

 

MADDE – 11) GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul, en geç 4 (dört) yılda bir Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b) Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir. Bu durum genel kurulun toplanacağı ilde yayımlanan bir gazete ile de ilan edilir.

Ayrıca Genel Kurula katılacak delegelerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca onaylanmış listesi ile diğer hususlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce ve 3 gün süre ile sendika merkezinin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir.

c) Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en geç 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır. Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

d) Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim Kurulu raporu, yeminli mali müşavir raporu ile varsa Genel Disiplin Kurulu Kararları ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulunun seçimini yönetir.

f) Genel Kurul, Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h) Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE – 12) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemiyle istenilen gündem maddesini eklemek,

b) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurullarının raporları ile yeminli mali müşavirlerin raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Genel Disiplin Kurulu Kararlarını onaylamak ya da kaldırmak ve üyelikten çıkarma kararı vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapmak,

f) Şubeler açmak ya da bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek, şube kapatılmasına veya birleştirilmesine karar vermek ya da bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 oyu ile ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da üyelikten ayrılma kararı vermek,

h) Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

ı) Gerektiğinde taşınmaz mal satın alınması, mevcutların satılması, taşınmazlarında sendikanın amaç ve görevlerine uygun tesisler yaptırılması, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılması, taşınır ya da taşınmaz tüm malların teminat ve ipotek verilmesi, bankalardan kredi alınması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,

j) Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile üye olunması durumunda konfederasyon Genel Kurullarına katılacak delegeler ve yedekleri seçmek,

k) Yasaya aykırı olmamak üzere delege seçiminde uyulacak esasları belirlemek.

 

MADDE – 13) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır.

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,

b) Genel Kurul Delegelerinin yüzde yirmisinin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.

d) Olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağlıdır.

e) Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

f) Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararından veya Genel

Denetim Kurulu ya da delegelerin yazılı ve gerekçeli isteminin Sendikaya ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içinde toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE – 14) SENDİKANIN ZORUNLU ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Sendika yöneticisi olabilmek için, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun aradığı niteliklere sahip olmak zorunludur. ŞUBELERİN ve GENEL MERKEZİN YÖNETİM, DENETİM ve DİSİPLİN KURULLARINA SEÇİLECEK OLAN ASİL ve YEDEK ÜYELERİN EN AZ YÜZDE OTUZUNUN FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI İLKESİNE DE UYULACAKTIR!

 

MADDE – 15) GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE SEÇİMİ

Genel Yönetim Kurulu, yönetici olmak yönünden yasanın öngördüğü niteliklere sahip üye ya da delegelerden bu göreve aday olanlar arasından Genel Kurul’ca seçilen Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte 5 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.

 

MADDE – 16) GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir önceden saptanan günde Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel Başkanın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur. Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

 

MADDE – 17) GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır.

a) Tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için görev bölümü yapmak,

c) Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d) Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,

e) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

f) Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve Tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

g) Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak, sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak, yine Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeleri birleştirmek ve şubeleri kapatmak (Ancak Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki altı ay içinde başka şubeye bağlayamaz),

h) Üyelik başvurularını karara bağlamak,

ı) Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

i) Eğitim çalışmaları yapmak,

j) Sendika adına anlaşmalar yapmak,

k) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

l) Boşalması durumunda, Genel Başkan ve Genel Sekreteri kendi üyeleri arasından seçmek, ancak bu seçim, Genel Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerle tamamlandıktan sonra yapılır.

m) Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

n) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

o) Yasanın aradığı niteliklere sahip üyeleri arasından seçimle belirleyeceği işyeri sendika temsilcilerini atamak gerektiğinde seçimleri yenilemek,

ö) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve açılan davalara taraf olmak,

p) Sendikaya taşınır ve Genel Kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına, mevcut ya da satın alınacak taşınır-taşınmaz malların teminat ve ipotek verilmesine, taşınmazlarında gerektiğinde sendikanın amaçlarına ve görevlerine uygun tesisler yaptırılmasına, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılmasına karar vermek. Bankalardan kredi alınmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri ve onların yetkilerini belirlemek. Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzemeyi demirbaş defterine kaydetmek ve bu demirbaşların satış ve terkinini doğrudan veya oluşturacağı komisyon eliyle yapmak,

r) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,

s) Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

ş) Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

t) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan Sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

u) Gerekli gördüğü illerde genel merkeze bağlı olarak çalışmak üzere “il temsilcisi” görevi ile personel atamak, görev ve yetkilerini belirlemek.

 

MADDE – 18) GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ

Genel Başkan, genel kurul toplantısında oy kullanan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. İlk turda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci turda kullanılan oyların salt çoğunluğunu sağlayan aday, bu turda salt çoğunluk sağlanamaması durumunda, üçüncü turda en çok oy alan aday genel başkan seçilir.

 

MADDE – 19) GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

c) Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kuruluna, Danışma Kurullarına başkanlık etmek, Sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek.

 

MADDE – 20) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreter, Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesinde en yakın yardımcısı olup, kendisine bağlı uzmanlık dairesi başkanlığının yanı sıra, Genel Başkanın kendisine devredeceği Genel Başkana ait yetkileri de kullanır. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkana vekâlet eder. Ayrıca;

a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,

b) Genel Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

c) Genel Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,

d) Sendika personelinin düzenli çalışmalarını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek.

 

MADDE – 21) GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Kurul salt çoğunlukla karar alır. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE – 22) GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

e) Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

 

MADDE – 23) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kayıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmak zorundadır ve kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE – 24) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Sendika üyeliğinden geçici çıkarma,

Genel Disiplin Kurulu;

Sendika üyeliğinden çıkarma istemi ile gelen Genel Yönetim Kurulu kararlarını kendi görüşünü de ekleyerek ilk Genel Kurul’a gönderir.

Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile, Şube Yönetim, Şube Denetim ve Şube Disiplin Kurulu üyelerine ilişkin olarak, sendika üyeliğinden çıkarma istemi ile önüne gelen konularda, gerektiğinde altı ay süre ile görevden el çektirme kararı verir. Soruşturma sonunda Genel Merkez ya da Şube organlarında görevli üyenin sendika üyeliğinden çıkarılmasının Genel Kurula götürülmesi kararına varır ise, Genel Merkez ya da Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasını Genel Yönetim Kuruluna önerir.

Genel Disiplin Kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır.

Genel Kurulca verilen sendika üyeliğinden çıkarma cezaları kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

 

MADDE – 25) ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI

a) Sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin etkin bir şekilde sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendikanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Genel Yönetim Kurulu kararı ile şubeler kurulabilir. Şubeler, kendi faaliyet bölgesi içerisinde Anatüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler.

b) Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler; yasalarda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip kişiler tarafından ve sendikalar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar.

Kurul ilk toplantısında kendi arasında bir sekreter ve bir sayman belirler. Kurucuların listesi sendikalar yasasında yazılı belgeler ve yasada belirtilen biçimiyle en geç on beş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin Valilikleri ile Bölge Çalışma Müdürlüklerine gönderilir ve mevzuat hükümlerine göre ilan edilir.

c) Bu biçimde kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler.

d) Şubelerin faaliyet alanları ile bağlı işyerlerinin belirlenmesi ve bu konudaki değişikliklerde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE – 26) ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

a) Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube zorunlu organlarında görevli üyelerle birlikte 500’den az ise üyelerden, 500’den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kuruluna, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yasanın kendi genel kuruluna delege olarak katılması öngörülen kurul üyeleri doğal delege sıfatıyla katılırlar. Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kurulu;

1- Üye sayısı 1000’in altında olan şubelerde işyerlerinden seçilecek delegeler ve doğal delegeler dahil toplam 100 delege ile,

2- Üye sayısı 1001-2500 arasında olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 200 delege ve doğal delegelerin toplamı ile,

3- Üye sayısı 2501 ve fazla olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 250 delege ve doğal delegelerin toplamı ile toplanır.

c) Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu’nca, şube sınırları içindeki toplam üye sayısının toplam delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kuruldan bir ay önce bildirilir. Ancak üye sayısı bir delegelik için gerekli üye sayısından az olan işyerleri, bir delege için gerekli sayı dikkate alınıp birleştirilerek şube genel kurulunda temsil edilir. Birleştirilecek işyerleri ile ilgili esas ve kriterler gerekçeleri ile birlikte Genel Yönetim Kurulu’nca şube genel kurulundan en geç iki ay önce şubelere bildirilir. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam sayısının altında kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan artık sayılar dikkate alınarak büyükten küçüğe işyerlerine birer delegelik ilave edilerek delege tam sayısı tamamlanır.

d) Şube Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 7 gün önce ve 3 gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Delege seçimleri Şube Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce bitirilecek şekilde tamamlanır.

e) Delegeliğe aday olacaklar en geç seçimden bir gün öncesine kadar şube başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Oy pusulası soyadı sırasına göre düzenlenir. Seçim, varsa bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi, yoksa Şube Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, üyeler arasından açık oyla seçilecek 2 üyeden oluşan kurul tarafından yapılır. SEÇİLECEK DELEGELERİN EN AZ YÜZDE OTUZUNUN FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI İLKESİNE UYULACAKTIR!

Delege seçimi, gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılır. Oylar resmi geçerliliği olan bir hüviyet ibraz edilerek kullanılır. Seçilecek sayıdan fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile üzerinde herhangi bir işaret olan pusulalar geçersiz sayılır.

f) Yeni kurulan şubelerin genel kurulları en geç alt ay içinde toplanır.

 

MADDE – 27) ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

b) Şube Genel Kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye ya da delege listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce Şube Genel Kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e) Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

g) Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

h) Şube genel kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE – 28) ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesini eklemek.

b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Delegeler ya da şubeye kayıtlı üyeler arasından gizli oyla şube başkanı ile birlikte şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini ve genel merkez genel kurul delegelerini seçmek. ŞUBE YÖNETİM, DENETİM ve DİSİPLİN KURULLARINA SEÇİLECEK OLANLARDA, ayrıca GENEL MERKEZ GENEL KURUL DELEGELİKLERİNE SEÇİLECEK OLAN ÜYELERİN EN AZ YÜZDE OTUZUNUN FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI İLKESİNE UYULACAKTIR!

 

MADDE – 29) OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Şube Yönetim ya da Denetim Kurulu kararı ile,

b) Şube Genel Kurul delegelerinin ya da üyelerinin yüzde yirmisinin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile,

d) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.

e) Olağanüstü Şube Genel Kurulu gündemi ile bağlıdır.

f) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı şube yönetim kurulu veya Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

g) Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem gününden başlayarak en geç altmış gün içinde toplanır.

h) Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine üç aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez, ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE – 30) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube yönetim kurulu, şube başkanı ile birlikte 5 üyeden oluşur. 5 de yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu üye sayısı her halde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği 5’den fazla olamaz. Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır. Şube yönetim kurulunun şube başkanı veya unvanlı üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılıp bu unvanlı üyelerin seçimi yapılır.

 

MADDE – 31) ÜCRETLİ YÖNETİCİ (PROFESYONEL) ŞUBE KADROLARI

Şubenin faaliyet alanındaki toplu sözleşme yapmaya yetkili işyerlerindeki toplam üye sayısı;

a) 500-1000 olan şubelerin şube başkanları,

b) 1001-2500 olan şubelerin şube başkanları ile şube sekreterleri,

c) 2501’den fazla olan şubelerin şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanı üyeleri Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın ücretli yönetici (profesyonel) kadroları olarak görev yaparlar.

Şubenin örgütlenme çalışmaları ve etkinliği göz önünde bulundurularak yukarıda belirlenen üye sayılarına bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şubelere ücretli yönetici kadroları verilebilir. Ancak şubelere tahsis edilen bu kadroların devamlılığı bir yıllık süre sonunda yukarıda belirlenen şube üye sayısı koşulunu sağlamasına bağlıdır.

 

MADDE – 32) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube yönetim kurulu on beş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması Sekreterin görevidir.

Şube yönetim kurulu gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Şube yönetim kurulu, toplantılarına oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulunun yedek üyeleri de çağrılıp, katılabilir.

 

MADDE – 33) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek,

b) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e) Üyelik başvurularını incelemek, bu başvurular konusunda görüşlerini genel yönetim kuruluna iletmek,

f) Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, genel yönetim kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel başkanlığa bildirmek,

g) Şube sınırları içinde, çerçevesi genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

h) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, genel yönetim kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

ı) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek,

i) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını genel yönetim kurulundan istemek,

j) Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,

k) Şube harcamalarını onaylamak,

l) Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

 

MADDE – 34) ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel yönetim kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun ve genel yönetim kurulunun onayın da alınmak üzere harcama yapmak.

 

MADDE – 35) ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE – 36) ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir örneği genel yönetim kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek,

d) Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

 

MADDE – 37) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır.

Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.

Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olur ve kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE – 38) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube disiplin kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere genel yönetim kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

 

MADDE – 39) BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Genel Başkan’ın yönetiminde, genel yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.

Başkanlar kurulu, bir tanesi şube sekreterlerinin de katılımı ile genişletilmiş olarak yılda en az iki kez yapılır. Ayrıca genel yönetim kurulunun gerekli gördüğü zamanda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

 

MADDE – 40) GENEL TEMSİLCİLER KURULU

Genel temsilciler kurulu, Genel Başkan’ın yönetiminde, genel yönetim, genel denetim ve genel disiplin kurulu üyeleri, şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcilerden oluşur. Genel temsilciler kurulu, yılda en az bir kez yapılır.

Genel temsilciler kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

 

MADDE – 41) ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde şube yönetim, şube denetim ve şube disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur. Yılda en az bir kez yapılır.

Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Sendika Şubelerimizin bulunduğu il sınırları içerisinde örgütlü olduğu işyerlerinin baştemsilci ve temsilcilerinin katılımıyla 3 ayda bir toplantı gerçekleştirilir.

 

MADDE- 42) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

Mevzuat, Tüzük, yönetmelikler, toplu iş sözleşmesi ve yetkili organların kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek üzere Sendikanın yetkili olduğu işyerlerindeki seçilme şartlarını taşıyan üyeleri arasından gizli oy-açık sayım usulü ile seçilerek belirlenen işyeri sendika temsilcileri, Genel Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılarak göreve başlar. İşyeri sendika temsilcilerinin niteliği, sayısı, belirlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE – 43) İŞYERİ DANIŞMA KURULU

İşyeri sendika temsilciliklerine bağlı bir danışma organı olarak 20’den fazla işçinin çalıştığı ve Sendikanın yetkili olduğu işyerlerindeki üyeleri arasından seçimle belirlenen İşyeri Danışma Kurulu üyeleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılarak göreve başlar. İşyeri Danışma Kurulunun niteliği, sayısı, belirlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE – 44) UZMANLIK DAİRELERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için genel yönetim kurulu kararı ile uzmanlık daireleri oluşturulur. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır. Her şart altında TOPLUMSAL CİNSİYET DAİRESİ ve GENÇLİK DAİRESİ kurulacaktır.

Uzmanlık daireleri genel yönetim kurulu kararı ile kurul üyelerinden birisine bağlanır.

 

 

BÖLÜM III – GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE – 45) GELİRLER

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelik ödentisi (aidatı): Üyenin bir aylık çıplak ücretinin 1/30’udur. Ücretini günlük (yevmiye) olarak alanlarda bu, bir günlük çıplak ücret tutarıdır.

b) Dayanışma ödentisi (aidatı): Üyenin bir aylık çıplak ücretinin 1/30’udur. Ücretini günlük (yevmiye) olarak alanlarda bu, bir günlük çıplak ücret tutarıdır.

c) Mal varlığı gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

d) Yasal bağışlar,

e) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

f) Genel yönetim kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üye olması durumunda üyesi olduğu konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan yasal bağışlardan oluşur.

 

MADDE – 46) GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

a) Sendikanın gelirleri, yasanın öngördüğü bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Sendikanın kasasında zorunlu giderler için asgari ücretin 20 (yirmi) katı tutarına kadar nakit para tutulabilir. Şube kasasında zorunlu giderler için asgari ücretin 4 (dört) katı tutarına kadar nakit para tutulabilir.

b) Sendika adına para çekmek ve her türlü mali muamelat, genel başkan, genel sekreter ve mali daire başkanından birisinin imzası bulunmak koşulu ile, bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile olanaklıdır.

 

MADDE – 47) GİDERLER

Harcamalar bütçeye uygun olarak genel yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

 

BÖLÜM IV – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE – 48) TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

A) Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur.

1) Genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetim ve genel disiplin kurulu karar defterleri,

2) Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri ve üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

3) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,

4) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,

5) Zimmet defteri,

6) Bilanço ve kesin hesap defterleri,

7) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

8) Genel yönetim kurulu kararı ile bastırılan sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar,

9) Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzemenin kayıt edildiği demirbaş eşya defteri.

B) Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.

C) Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE – 49) SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE HİZMET ÖDENEKLERİ

A) Sendikada ücretli çalışan seçilmiş yöneticilere ödenecek her türlü ödemeler ile ücret, yolluk ve diğer ödemeler bütçe ile belirlenir ve bu esaslara göre ödeme yapılır. Yöneticilerin ücretleri ve sosyal haklarının belirlenmesinde Bağımsız-Sen tarafından imzalanmış olan en yüksek toplu iş sözleşmesine oranlanarak belirlenir. Yöneticilerin ücret ve sosyal hakları oranlandığı en yüksek toplu iş sözleşmesindeki ücret ve sosyal hakların 4 katını geçemez.

B) Sendikanın seçimli ücretli kadrolarında çalışan yöneticilerinin ölüm, yeniden seçilememe ve çekilme (istifa) gibi nedenlerden herhangi birisi ile görevlerinden ayrılmaları halinde, görevde geçen her bilfiil çalışma yılına karşılık 30 günlük brüt ücretleri tutarında net olarak hizmet ödeneği karşılığı kıdem tazminatı verilir.

Hizmet ödeneklerinin hesabında tam yılı aşan süreler için orantılı olarak ödeme yapılır. Brüt ücret tutarına süreklilik gösteren sosyal yardımlar da eklenir.

C) Ücretli yönetici iken ücretsiz (amatör) yönetici konumuna geçenler ile her Genel Kurulu dönemi sonunda genel merkez ve şubelerin seçimli yöneticilerine hak ettikleri sürelerin hizmet ödeneği ödenir.

 

MADDE – 50) YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI:

A) Sendika Merkez Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

B) Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Başkanlar Kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

C) Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile il dışından gelenlerin yol giderleri sendika şubesince ödenir.

 

MADDE – 51) YURTDIŞINA GÖNDERİLME

Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Merkez Genel Kurulunca tespit edilir

 

MADDE – 52) YÖNETMELİKLER

Sendikanın amaçlarının gerçekleşmesi, çalışmaların daha düzenli yürütülmesi için bu Tüzüğe aykırı olmayan yönetmelikler düzenlenerek uygulanabilir. Bu Tüzükte öngörülen yönetmelikler, genel yönetim kurulu tarafından öncelik sırasına göre hazırlanıp karara bağlanır ve yürürlüğe konur. Uygulamaya konulan yönetmelikler, bu tüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE – 53) SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI

Sendikanın ve şubelerin zorunlu organlarına ve üst kurul delegeliklerine yasa ve bu tüzük hükümleri esaslarına göre genel kurullarca yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulası, asıl ve yedek bütün adayların yer alacağı tek bir birleşik liste olarak düzenlenir ve İlçe Seçim Kurulu’na verilir.

 

MADDE – 54) FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Sendika tüzel kişiliğin sona ermesine karar verilmesi durumunda, sendikanın tüm parası, mal varlığı, borç ve alacakları üyesi bulunduğu üst kuruluşa aktarılır.

Devir, konfederasyonca kabul edilmez ise veya sendika kararı ile kapatıldığı takdirde, tasfiye edilmesinden kalacak paralar Türkiye İş Kurumu’nca belirlenecek milli bankalardan birine yatırılır ve mallar bu kuruma mal edilir.

 

MADDE – 55) KURULUŞ TARİHİ

Sendikanın kuruluş için 1 MAYIS 2015 günü farklı il ve ilçelerden gelip İstanbul’da toplanan 26 ayrı işyerinden 134 işçi, BAĞIMSIZ-SEN’i kurma kararını almıştır. Bu nedenle BAĞIMSIZ-SEN 1 MAYIS 2015 tarihinde kurulmuş sayılacaktır.

 

MADDE – 56) YÜRÜRLÜK

2 Temmuz 2015 tarihi itibariyle ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yazılmış ve yürürlüğe konulmuştur.